bebi

Zaznamenávanie identity

 

 

Zaznamenávanie fyzickej a fyziologickej identity dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému.

 

Dotknutá osoba si môže právo na prístup k osobným údajom uplatniť u prevádzkovateľa pomocou kontaktných údajov.

 

Totožnosť prevádzkovateľa:                     BEBI s.r.o., so sídlom  Jána Hlubíka 1373/17, Trnava,  IČO: 44 981 465

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:          Tel: +421 905 260 081                                 

                                                                       E-mail: viktorbebi@gmail.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:      -

Právny základ spracúvania:                      §13 ods. 1 písm. f) 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov:            14 dní

Príjemcovia osobných údajov:                   -

Účel spracúvania osobných údajov:           ochrana majetku prevádzkovateľa

Kategórie dotknutých osobných údajov:               fyzická a fyziologická identita dotknutej osoby

 

Právo podania sťažnosti dozornému orgánu dotknutou osobou

  • Dozorný orgán                                            Úrad na ochranu osobných údajov
  • Kontaktné údaje dozorného orgánu        Hraničná 12

                                                                                             820 07, Bratislava 27

                                                                                             Slovenská republika

                                                                                             IČO: 36064220

Formuláciu podania návrhu navrhovateľom upravuje §100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov vydá vzor podania návrhu na svojej webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 BEBI s.r.o. | +421 905 260 081 | evcabinovska@gmail.com